Használat, szállítás, fizetésÁltalános Felhasználási Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) Mezei Gábor ev. (4031 Debrecen, Erőss Lajos utca 14/2. a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.civisfila.com Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A weblapon történő rendelés leadásával a Felhasználó és Mezei Gábor ev. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv). 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Mezei Gábor ev., mint a www.civisfila.com honlap üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról Mezei Gábor ev. rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a honlap erre a célra szolgáló felülete, Mezei Gábor ev. által küldött hírlevél, levél vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1. Regisztrálás 1/1. A Mezei Gábor ev. által működtetett szolgáltatások elérhetőek mindazok számára, akik - ha a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy • természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.), vagy 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§ ). Egyebekben 14. életévét be nem töltött kiskorú személy regisztrációjához törvényes képviselő hozzájárulása nem szükséges, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 2:14.§). A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Mezei Gábor ev. amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni. 1/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok az ún. személyes menüben (felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

2. Vásárlás Vásárlás során azt Önt érdeklő terméket kérem a megfelelő mennyiségben a kosárba helyezni. A termék kosárba helyezése után megjelenik kosarának a részletes tartalma és annak aktuális értéke. Minden termék, amit betett a kosarába addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, Kosara tartalmának ellenőrzése után, a megrendeléshez kattintson a „kassza” gombra. Ezt követően lehet választani az alábbi fizetési opciók közül: 1. utánvét (díja a mindenkori postai díjszabásoknak megfelelően, csomagolási költségeket nem számolunk fel) amennyiben ezt választja a regisztrációban megadott email címen tájékoztatjuk a fizetendő végösszegről. 2. Paypal Amennyiben korábban már regisztrált a civisfila.com weboldalon, személyes adatai automatikusan megjelennek a számlázási és a szállítási űrlapon. A rendszer Paypal fizetés esetén a szállítási költséget automatikusan hozzászámolja a rendelés összegéhez. Ezt ellenőrizheti az "Összesítő"-ben. Megrendelő a rendelés tényéről minden esetben visszaigazolást kap a civisfila.com webáruháztól e-mailben.

3. Személyes adatok védelme 3/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért Mezei Gábor ev. a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé. 3/2. A Felhasználóról Mezei Gábor ev. által nyilvántartott adatok, a Mezei Gábor ev. által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, Mezei Gábor ev. az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait. 3/3. Mezei Gábor ev. a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére Mezei Gábor ev. köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

4. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Megrendelőnek joga van a megrendelés után, de még a kiszállítást megelőző 24. órában a vásárlástól elállni. Ezen szándékát köteles e-mailben az info@civisfila.com e-mail címen jelezni. A Megrendelőnek 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a civisfila.com részére hiánytalanul az eredeti csomagolásban visszaküldeni. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Megrendelőt terhelik. Az elállásra vonatkozó igényét Megrendelő köteles e-mailben az info@civisfila.com e-mail címre írásban jelezni. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a vételárat, amíg a fogyasztó (Megrendelő) a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A civisfila.com az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 14 munkanapon belül visszajuttatni a Megrendelőnek. A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási, valamint a termék visszajuttatási költségeire, melyeket a Megrendelőnek kell viselnie. Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a civisfila.com követelheti a Megrendelőtől.

5. Felelősség 4/1. Üzemeltető célkitűzése, hogy a szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a szolgáltatás - ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az üzemeltető nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Az itt nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, Ektv. valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet szabályai az irányadóak. Az esetleges jogviták elbírálására a Felek a Debreceni Városi Bíróság illetékességét kötik ki.Jelen dokumentum az ÁSZF 2015. május 28. napjától hatályos verziója.
Mezei Gábor ev.
Folytatás
Gyártók
Gyors kereső
 
Ide írja, amit keres.
Részletes keresés
MODULE_BOXES_CARD_ACCEPTANCE_BOX_TITLE
Nincs még vélemény erről a termékről
Nyelvek
English Magyar
Pénznemek
Vegyél bélyeget